פרק זה נמצא בתוך קטגוריה: זיהוי רכב

 

תנאים לקבלת רכב למבחן רישוי/ סיום מבחן רישוי

 

א.      קליטת רכב במשרד המכון – חל על כל סוגי כלי הרכב.

1.       קבלת רישיון רכב – אגרה משולמת (המוחתמת בחותמת בנק) או שרשום "שולם" ברישיון הרכב כאשר התשלום נעשה דרך האינטרנט. ראה נספח: נספח עג- רשיון רכב .

2.              יש לוודא שהרכב לא התחיל במבחן רישוי במכון אחר בטרם עברו 30 יום מתאריך קבלת הרכב בפעם הראשונה.

3.               כאשר בעל הרכב מופיע למבחן – יש לבקש תעודה מזהה של בעל הרכב (לא חייב תעודת זהות).

4.               כאשר למבחן מגיע מיופה כוח – יש לבקש תעודה מזהה של מיופה הכוח ושל בעל הרכב + ייפוי כוח. ראה נספח ז.

5.               במקרה של חברה יש לקבל חותמת חברה. בחתימת מורשה חתימה.

6.      תעודת ביטוח בתוקף (ראה דוגמא: נספח ו-תעודת ביטוח ורשיון סחר), רכב משטרתי לא נדרש להציג תעודת ביטוח בעת הרישוי השנתי, רכב ממשלתי נדרש להציג בעת רישוי שנתי אישור על ביטוח רכב ממשלתי, רכב צה"ל (חום בלבד) לא נדרש להציג תעודת ביטוח בעת קבלה לרישוי שנתי. (ראה דוגמא על אישור ביטוח לרכב ממשלתי- נספח צס`).

         תעודות ביטוח – כיום עפ"י תקנה 275 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 יש להציג כתנאי לביצוע המבחן התקופתי תעודת ביטוח מקורית של הרכב הנבדק, נושא בעייתי אשר משרדנו בשיתוף משרד האוצר החליט על פתרון ביניים, כאשר בעתיד המידע על קיום הביטוח לרכב יהיה מקוון "און ליין" ותנאי לקבלה למבחן הרישוי.

             החל מ- 1/11/15 ניתן להסתפק בהעתק של תעודות ביטוח (לא צילום) בתוספת אישור עדכני של חברת הביטוח לקיום כיסוי ביטוחי למועד ביצוע מבחן הרישוי.

             על מכון הרישוי לצלם את תעודת הביטוח/העתק ולהטביע על גבי הצילון חותמת נאמן למקור בציון שם הפקיד/בוחן והתאריך ולצרף את הצילום לשאר המסמכים המצורפים לטופס הבדיקה למשמרת כנדרש בנוהלי הרישוי קרי, לתקופה שלא תפחת מ- 18 חודשים.

             סוחרי רכב לאחרונה נתקלנו בתופעה שבעלי רכבים שאין ברשותם יפוי כוח/תעודה מזהה או ביטוח כנדרש בתקנות, הפעילו סוחרי רכב ותמורת תשלום מעבירים את הרכב מבחן תקופתי בשמם כאשר הרכב לא הועבר על שם הסוחר במשרד הרישוי ובכך אותם עובדים במכוני הרישוי שיתפו פעולה עם הסוחרים להעביר את הרכב את המבחן התקופתי בניגוד להוראת הנוהל ותקנות התעבורה, ולשמור למשמרת שלא תפחת מ- 18 חודשים.

             מעמד סוחרי הרכב הוסדר כחוק לפני מס` שנים וכל סוחר מורשה המחזיק ברישיון סחר כדין, רשאי להעביר את הרכב על שמו במשרד הרישוי (ללא תוספת בעלות ברישיון) ואז לגשת למכון הרישוי ולהציג את רישיון הרכב על שמו בצירוף רישיון סחר וביטוח סחר.

             גם במקרה זה יש לצלם את רישיון הסחר ותעודת ביטוח סחר, להטביע חותמת נאמן למקור ולצרף את הצילום לשאר המסמכים המצורפים לטופס הבדיקה (ראה נספח צע`).

7.               במידה וברישיון הרכב רשומים בעל/ בעלים נוספים יש לקבל יפוי כוח מהבעלים הנוספים + תעודות מזהות.

8.               בכל הנוגע לכלי רכב הבאים למבחן רישוי כגון: טסט ביטחון, רכב צה"לי/  משטרתי, בדיקת חורף, הודעה על אי שימוש ברכב וכדומה, יש להקליד במחשב את הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע מבחן הרישוי הממוחשב.

9.               יש לדרוש כתנאי לתחילת מבחן רישוי את האישורים הרלוונטים לאותו סוג רכב ובהתאם לשנת הייצור כמו: אישור רכב מיושן, אישור בלמים +פניאומטי, אישור הפעלה וכדומה, הכל לפי העניין. אי המצאת האישורים הנדרשים תגרום להפסקת בדיקת הרישוי ועובדה זו תצויין על גבי טופס הבדיקה.

10.           יש לבדוק את סוג הרכב כפי שרשום ברישיון הרכב ע"מ לדעת באם נדרשים מסמכים נוספים כפי שיפורט בסעיף ב` בהמשך.

11.           יש לבדוק את סוג הדלק: בנזין/סולר לצורך הכנסת נתונים למחשב לשם בדיקת זיהום אוויר ועשן.

12.           חישוב גיל הרכב ייקבע מתום שנת הייצור.

13.           יש להטביע חותמת זיהוי אלפסית בגב רישיון הרכב ועל טופס קליטת הרישוי א.ר. 1+2+3.

14.           רכב שנרשם ברישיונו בתנאים והגבלות חייב ברישיון מוביל יש לקבל רישיון מוביל.

15.           בכל רכב כולל נגררים ונתמכים שברשיון הרכב נרשם בתנאים והגבלות רצ"ב נספח יש לדרוש את הנספח שבצמוד לרישיון הרכב, לאחרונה, אגף הרישוי הנפיק נספחים מודפסים לשינוי מבנה ועליהם חותמת של אגף הרישוי, הנספחים הם אישיים ספציפיים לרכב הכוללים את מספר הרכב וחותמת מקורית (ראה נספח צנ`).

16.       ברישיון רכב בו כתוב בתנאים והגבלות חייב אישור מעבדה מוסמכת יש להתייחס לשני תאריכים: תאריך אישור הבדיקה, ואישור ההדפסה.

             אישור מעבדה מוסמכת – תאריך בדיקה עד 90 יום כולל לפני תאריך המבחן.

             (תאריך הבדיקה קטן או שווה לתאריך המבחן וגם ההפרש בין תאריך המבחן לתאריך בדיקה לא יעלה על 90 יום).

             תאריך אישור ההדפסה צריך להיות גדול/שווה מתאריך הבדיקה.

17.       חל איסור מוחלט על גביית תשלום עבור צילום מסמכים למיניהם במסגרת מבחן הרישוי השנתי.

הערה: סיווגי רכב חדשים ראה: נספח סב- סיווגי רכב חדשים


א1.  תשלום אגרת רישיון רכב לצורך רישוי שנתי באמצעים מקוונים - (ראה נספח צי)

        1. בעל הרכב/מיופה כוחו המגיע למבחן רישוי שנתי למכון הרישוי שבחר המציג טופס לחידוש רישיון רכב כאשר אין אישור תשלום על גבי טופס רישיון הרכב, פקיד/ת הרישוי המקבל את הרכב יקליד למערכת במקוונת את מספר הרישוי של הרכב; התקבלו נתוני הרכב לצורך רישוי, תפתח חלונית חדשה תחת הכותרת "תוקף תשלום האגרה" כאשר תוקף התשלום של האגרה יהיה תואם לשדה של שנת תוקף הרישיון בחדש, זהו האישור כי בעל הרכב שילם את הרישיון באמצעים שצוינו לעיל.

        2. במידה ותוקף תשלום האגרה אינו תואם לתוקף הרישיון החדש כלומר – האגרה לא שולמה במועד הצגת טופס חידוש רישיון הרכב, אין לקבל את הרכב לביצוע המבחן השנתי.

        3. היה והרכב עבר בהצלחה את הרישוי השנתי על מכון הרישוי לחתום ע"ג טופס הרישיון שהציג בעל הרכב ולהנפיק מדבקה כרגיל.

        4. במידה ויש תקלה באון ליין, או שאין תקשורת מחשבים בין מכון הרישוי למשרד בעת הגעת הרכב למכון הרישוי מכל סיבה שהיא, אין לקבל כלי רכב לביצוע רישוי שנתי ללא אישור התשלום, כמו כן, עם חיבור המחשב/תוכנה במכון הרישוי באגף מערכות מידע, נדרשתם לעבוד בשיטת האון-ליין ורק במקרים חריגים ותקלות יש לעבוד אוף-ליין וזאת לאחר קבלת אישור המפקח/מרכז מחוזי.

        מבדיקה שערכנו מסתבר שיש מכונים העובדים באוף-ליין מבלי שדיווחו על הסיבה למעבר מאון-ליין לאוף-ליין וכאמור גם לא קיבלו אישור לכך לכן מדובר בהפרה של תנאי הרישיון והנהלים.

        אי לכך, אני מוצא לנכון להזכירכם שיש לקבל אישור מראש מהמפקח/מרכז מחוזי כאשר בסיום התקלה יש לדווח למשרדו ולציין את הסיבה לבקשה, כמות הרכבים ומספרי רישוי ומועדי הבדיקה.

        5. תיעוד: תאריך תוקף הרישיון יהיה מתועד על גבי טופס ה- ר"ש (המתועד 18 חודשים).

        6. בתום המבחן השנתי ולאחר קבלת דיווח ממכון הרישוי כי הרכב עבר את מבחן הרישוי השנתי בהצלחה, משרד התחבורה ישלח לבעל הרכב רישיון רכב ובו יופיע אישור התשלום + אישור ביצוע מבחן שנתי.

        7. יש להביא הוראת נוהל זו לידיעת פקיד הרישוי/הבוחנים במכון/מוסך הרישוי כדי שיפעלו על פיה בעת קבלת הרכב למבחן השנתי.

 

 ב.      מסמכים נוספים הנדרשים בכפוף לסוג הרכב כתנאי לקבלה למבחן רישוי:

1.              רכב פרטי מסחרי ורכב מיושן:

א.      רכב פרטי/ מסחרי עד 3,500 ק"ג: שמלאו לו 15 שנה משנת ייצורו – חייב אישור בלמים ממוסך מורשה.

ב.      רכב פרטי/ מסחרי/ משאיות/ אופנועים/ עבודה/ גרירה וחילוץ מעל 16,000 ק"ג שמלאו להם 19 שנה משנת ייצורם – חייב אישור רכב מיושן.

ג.        כל רכב בעל מערכת בלמים פניאומאטית או משולבת חייב אישור בלמים פניאומאטיים ממוסך מורשה.

2.              רכב משא:

א.      רכב משא נגררים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר חייבים אישור בלמים + אישור פניאומאטי.

ב.      רכב משא שמלאו לו 19 שנים מתום שנת ייצורו חייב באישור רכב מיושן + אישור פניאומאטי.

ג.        רכב משא שמשקלו 10,000 ק"ג או יותר המצויד בוו גרירה חייב בנספח הצמוד לרישיון הרכב או שרשום ברישיון הרכב בתנאים והגבלות את כושר הגרירה.

ד.      רכב שבו מותקן מתקן הרמה כפי שרשום ברישיון הרכב חייב באישור מהנדס בודק המאושר ע"י משרד העבודה, תוקף האישור – 14 חודש.

ה.      רכב משא שמ.כ.מ. 10,000 ק"ג ומעלה – חייב באישור מוביל ואישור קצין בטיחות (ראה נספח פו+נספח פז).

3.              אוטובוס:

א.      אוטובוסים בהם קיימת מערכת בלמי אוויר חייבים באישור פניאומאטי.

ב.      אוטובוס שמלאו לו 15 שנה משנת ייצורו – חייב אישור רכב מיושן + אישור פניאומאטי + אישור הפעלה.

ג.        אוטובוס – חייב אישור בלמים + אישור הפעלה . ראה נספח: רשיון הסעה מיוחדת המפקח על התעבורה- נספח יז .

ד.      אוטובוס זעיר פרטי – חייב אישור בלמים בלבד (אינו חייב אישור הפעלה).

ה.      אוטובוס פרטי מעל 15 מקומות ישיבה -  חייב אישור הפעלה + אישור בלמים + אישור פניאומאטי (במידה ומצויד במערכת בלמי אוויר).

ו.        אוטובוס זעיר לסיור וציבורי – חייב אישור הפעלה + אישור בלמים.

ז.       אוטובוס עירוני – אינו חייב באישור הפעלה. (ראה נספח ד + נספח צ )

ח.      זוטובוס – חייב אישור בלמים + אישור הפעלה.

ט.      אוטובוסים לסוגיהם למעט אוטובוס זעיר פרטי – חייבים באישור קצין בטיחות בתעבורה (ראה נספח נספח פו+נספח פז).

 

4.              מוניות:

א.      מונית: חייבת אישור הפעלה, אישור בלמים, אישור כיול מונה בתוקף, תעודה מזהה של בעל המספר וייפוי כוח.

 

ב.      מונית בתום 10 שנים משנת ייצורה חייבת אישור למונית בתום 10 שנים ממוסך מורשה + אישור הפעלה  + אישור כיול מונה.

ג.        מונית שגילה 12 שנים משנת ייצורה מפסיקה לשמש כמונית (במידה ומונית כזו מגיעה למבחן יש להפנות את בעל המונית לאגף הרישוי).

ד.      כל רכב להסעת נוסעים בשכר – חייב אישור בלמים.

5.              רכב אספנות:

א.      חייב באישור רכב מיושן ממוסך מורשה אחת לשנה.

ב.      חייב בבדיקת חורף כאמור בתקנה 273 (ד) לתקנות התעבורה (בין התאריכים 1 לנובמבר ועד ה-31 למרץ).

6.              רכב גרירה וחילוץ: (ראה נספח פט)

א.      אישור מהנדס בודק מטעם משרד העבודה על מתקני גרירה/הרמה. תוקף האישור 14 חודש.

ב.      רכב גרירה וחילוץ שמשקלו מעל 16,000 ק"ג חייב אישור בלמים ואישור פניאומאטי.

ג.        רכב גרירה וחילוץ שמלאו לו 19 שנה משנת ייצורו ומשקלו מעל 16,000 ק"ג מ.כ.מ. חייב אישור מעבדה מוסמכת אחת לשנה.

ד.      רכב גרירה וחילוץ שמשקלו מעל 10,000 ק"ג חייב באישור קצין בטיחות (ראה נספח נספח פו+נספח פז).

7.              רכב להוראת נהיגה:

א.      חייב אישור בתוקף המפקח על בתי ספר לנהיגה מאגף הרישוי שבמשרד התחבורה.

ב.      רכב המצויד במערכת בלמי אוויר או משולבת הידראולי חייב באישור פניאומאטי ממוסך מורשה.

ג.        רכב שמשקלו הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר  חייב באישור בלמים ממוסך מורשה.

8.              רכב להובלת חומר מסוכן (חמ"ס):

א.      חייב באישור להובלת חומרים מסוכנים מטעם המפקח על התעבורה שבמשרד התחבורה ואישור קצין בטיחות בתעבורה (רישיון מוביל) (ראה נספח פו+נספח פז).

9.              רכב לאיסוף אשפה בדחס:

א.              ברכב לאיסוף אשפה בדחס יש לבדוק באם רשום ברישיון הרכב בתנאים והגבלות המצאות מדרגה אחורית/ או בנספח הצמוד לרישיון.

10.          טיולית:

א.      חייב באישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה שבמשרד התחבורה ואישור קצין בטיחות בתעבורה (רישיון מוביל)  (ראה נספח נספח פו+נספח פז).

ב.      אישור בלמים.

ג.        במידה והרכב מצויד במערכת בלמי אוויר/ משולבת הידראולי חייב באישור פניאומאטי ממוסך מורשה.

 

11.       רכב מדברי:

א.      חייב באישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה שבמשרד התחבורה ואישור קצין בטיחות בתעבורה (רישיון מוביל)  (ראה נספח פו+נספח פז+ נספח צד`).

ב.      חייב אישור בלמים.

ג.        במידה והרכב מצויד במערכת בלמי אוויר חייב אישור פניאומאטי ממוסך מורשה.

 

2.              רכב סיור:

א.      חייב אישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה שבמשרד התחבורה (ראה נספח צה`).

ב.      חייב אישור בלמים.

 

3.              טרקטור:

א.      טרקטור שמלאו לו 15 שנה משנת ייצורו חייב באישור בלמים ממוסך מורשה.

 

4.              אופנוע:

א.      אופנוע שמלאו לו 15 שנה משנת ייצורו חייב באישור בלמים.

ב.      אופנוע שמלאו לו 19 שנה משנת ייצורו חייב באישור רכב מיושן.

ראה נספח פה` - הטבעת מנועים באופנועי מוטו איטליה לשנה קלנדרית 2011.

 

5.              נגררים ונתמכים:

א.      נגררים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר 750 ק"ג או יותר ומלאו להם 15 שנה משנת ייצורם חייבים באישור בלמים ממוסך מורשה.

ב.      נגררים ונתמכים מעל 8,000 ק"ג חייבים באישור מערכת בלמי אוויר.

ג.        נגררים ונתמכים בהם מותקנת מערכת בלמי אוויר חייבים באישור פניאומאטי ממוסך מורשה.  (ראה נספח פט`).

ד.      נגררים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר חייבים ברישיון מוביל + אישור קצין בטיחות בתעבורה (רישיון מוביל) (ראה נספח פו`+נספח פז`).

כתנאי לקבלתו למבחן רישוי ראה נספח צמ.

 

בהתאם להנחיות שהועברו למכוני הרישוי ע"י מנהל אגף הרכב מיום 11.3.13 אין לקבל אוטובוס למבחן שנתי ללא אישור קצין בטיחות בתוקף המעיד על תקינות האוטובוס, האישור יהיה חתום בחותמת וחתימה אישית של קצין הבטיחות ויטבע בגב רישיון ההסעה במשבצת המתאימה.

צילום רישיון ההסעה ואישור קצין הבטיחות נאמן למקור ישמרו במכון עם יתר מסמכי הרישוי.

 

 

16.          רכב שקיבל הודעה על אי שימוש (הורדה מהכביש)

א.      אישור תקינות ממוסך מורשה + חשבונית מס או צילום כרטיס עבודה המעידים על תיקון הליקויים (בלמים, היגוי, סרן קדמי, בולמי זעזועים)

ב.      טופס הורדה מהכביש.

ג.        כל רכב שמופיע בסעיף תנאים והגבלות ברישיונו חייב אישור מוביל קצין בטיחות בתעבורה (ראה נספח פו+נספח פז).

ג.       תוקף אישורים

1.              תוקף אישור תיקון מוסך מורשה – 30 יום מתאריך הוצאתו.

2.               אישור רכב מיושן תוקפו - 90 יום מתאריך הוצאותו.

3.               אישור מוסך מורשה על תקינות בלמים תוקפו  - 90 יום מתאריך הוצאתו.

4.               אישור מוסך מורשה על תקינות מערכת פניאומאטית תוקפו – 90 יום מתאריך הוצאתו.

5.               תעודת בוחן מורשה למפגעי זיהום אוויר  – בדיקת עשן תוקפה 30 יום מתאריך הוצאתה.

6.               אישור תקינות מתקן הרמה (מנוף לטעינה עצמית, דלת הידראולית אחורית וכדומה) מטעם מהנדס בודק המאושר ע"י משרד העבודה תוקפו 14 חודש

(תנאי לקבלה למבחן).

7.               אישור הפעלה לבית ספר לנהיגה בתוקף -  מטעם המפקח על בתי ספר לנהיגה במשרד הרישוי.

8.               אישור מוסך למונית בתום 10 שנים משנת ייצורה, תוקפו 30 יום מתאריך הוצאתו.

9.               אישור הפעלה לאוטובוס  בתוקף - מטעם המפקח על התעבורה במשרד התחבורה .

10.           אישור הפעלה למונית בתוקף - מטעם המפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

11.          תעודה בדבר תקינות מאגף המכס – מיועד לרכב תיירים בלבד.

 

ראה נספחים:           נספח ח - אישור תקינות רכב מיושן                         

                                נספח כא-תקינות מערכת בלמים פניאומטית

                                 נספח ה -תעודת תקינות מערכת הבלמים                                נספח כז-בדיקת חורף - אישור

נספח ט - אישור תקינות מונית מיושנת

נספח ג - אישור מוסך מורשה

נספח י - בקשה לחידוש רישיון רכב

נספח כג-  אישורים הנדרשים לרישוי

נספח פו- בדיקת בטיחות לרכב המחויב ברישיון מוביל

נספח פז- נוהל 11-העברת כלי רכב המחויב ברישיון מוביל ממפעל משרד למתן שירותי בטיחות אחד למשנהו

 

ד.      קבלת רכב למבחן חוזר וסיכום מבחן רישוי

1.               בעת קבלת רכב למבחן חוזר יש לוודא שלא עברו 30 יום מיום תחילת המבחן הראשון. במידה ועברו 30 יום יש לבצע מבחן רישוי חדש מתחילתו.

2.               יש לדרוש אישורי תיקון ממוסך מורשה + חשבונית מס/ ואו צילום כרטיס עבודה על הליקויים (המחייבים בהצגת אישור תיקון וחשבונית מס`) שהרכב נפסל במהלך הבדיקה כתנאי לקבלה למבחן חוזר.

3.               יש להקליד את פרטי הרכב במחשב בעת קבלתו למבחן חוזר.

4.              יש להקליד את המספר הסידורי של אישור התיקון במחשב ובטופס א.ר. 1+2+3

5.               במבחן חוזר יש להטביע חותמת זיהוי בטופס א.ר. 1+2+3 ובגב רישיון הרכב.

6.               רכב שנכנס למבחן חוזר ועדיין לא נמצא כשיר לתנועה לאחר הבדיקה החוזרת אין לאשר סיכום מבחן הרישוי וכשירות תנועה בדרכים.

7.               הופיע בעל הרכב עם רכבו לבדיקה חוזרת ועדיין לא תוקנו כל הליקויים שנרשמו יוארך "אישור התנועה הזמני" לתקופה נוספת של שלושה ימים בלבד (וזאת לאחר שיוכיח בעל הרכב את סיבת העיכוב, לדוגמא:הוכחה להזמנת חלק חילוף וכו`). הבקשה תוחתם בהתאם במשבצת המתאימה שיועדה לכך.

8.               מודגש – אין להרבות במתן "אישורי תנועה זמניים" ויש להמעיט ככל האפשר במתן אישורים כאלה, על מנת למנוע ניצול לרעה של הנוהל.  אסור לתת רישיון זמני לרכב ללא בדיקת הרכב. אסור לתת הארכת רישיון זמני ברישיון שפג תוקפו ללא בדיקת הרכב בשנית וללא החלטת המנהל המקצועי. אין לקבל כל התחייבות על פריט פגום זה או אחר.

9.               נתגלו ברכב בעת בדיקה חוזרת ליקוי/ים נוסף/ים, שמסיבה כלשהי לא נרשם/ו או לא נתגלה/ו תוך כדי תהליך הבדיקה הראשונה, יובא העניין לידיעת המנהל המקצועי אשר יחליט לגופו של עניין.

10.           ביצוע מבחן חוזר בפעם השלישית יעשה באישורו של המנהל המקצועי במכון או באישור של בוחן רכב בעל כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב.

11.           אורכה זמנית לתנועה לצורך תיקונים תינתן ללא יותר מ-7 ימים ברצף ובכל מקרה לא יותר מ - 30 יום.

12.           במידה ובטופס הבדיקה רשום ליקוי כליקוי מסוכן יש לוודא שעל טופס הבדיקה יהיה רשום בגרירה בלבד (אין לתת אורכה זמנית לתנועה).

13.           בסיום המבחן החוזר ולאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים וכל עמדות הבדיקה נחתמו כתקינות תוטבע על טופס הבדיקה ועל חזית רישיון הרכב חותמת מסכמת מרובעת המאשרת אישור כשירות לתנועה בדרכים. בכל הנוגע לבדיקת רכב שהורד מהכביש ונימצא תקין יש להנפיק אישור תקינות המופנה למשרד הרישוי לשם הנפקת רישיון רכב חדש.

14.           יש לוודא שטופס הבדיקה א.ר. 1+2+3 חתום בחמש חתימות של שני בוחנים לפחות (למעט אופנוע, טרקטור/ טרקטורון, נגררים ונתמכים בהם יכול שתהיה חתימה של בוחן אחד).

15.           רכב שסיים את מבחן הרישוי בהצלחה תונפק תווית כשירות לתנועה בדרכים בציון מועד הרישוי הרשום ברישיון הרכב כאשר ספח אחד הצמוד לתווית יודבק על חזית רישיון הרכב, ספח שני יודבק על טופס קליטת הרישוי (א.ר. 1+2+3)

16.           תווית החלון תודבק על שמשת הרכב בצד ימין.

17.           על פקיד/ת הרישוי להכיר ולזהות היטב את חתימות הבוחנים אשר חתמו על טופס הבדיקה.

                                                                                             

ה.      הנחיות כלליות

1.              טופס הבדיקה בצירוף כל המסמכים הנלווים ישמרו למשמרת במכון הרישוי לתקופה של 18 חודש מיום מבחן הרישוי .

2.               את חותמות הזיהוי האליפסיות וחותמות הסיכום המרובעות יש לשמור בכספת נעולה.

3.               יש לוודא כי אישורי התקנות הנדרשים בהתאם לליקויים המפורטים בטופס הבדיקה יינתנו ע"י מוסך מורשה, יש לבדוק בספר המוסכים המונפק ע"י

משרד התחבורה מידיי שנה ולוודא התאמה בין מספר רישיון המוסך הרשום על אישור התקינות לבין הרשום בספר המוסכים המורשים.

4.               את האמור לעיל יש לבדוק ולוודא בכל הנוגע למנהל המקצועי במוסך.

 

5.       בסיום כל יום עבודה חלה חובה לדווח לאגף מערכות מידע שבמשרד התחבורה את רשימת כלי הרכב אלה שעברו ואלה שנפסלו במהלך מבחן הרישוי, רק במקרה שעובדים באוף ליין.

6.       כל פעולות שינויים טכניים שמבצעים במכון, מעוברות און ליין למשרד הרישוי.

7.               רכב פרטי חדש שבבעלות פרטית פטור ממבחן רישוי בשנה הראשונה. 

8.               במידה והוחלפה שמשה קדמית ברכב או אבדה תווית הרישוי ובעל הרכב מבקש תווית חדשה יש לפתוח טופס רישוי ידני ולרשום זיהוי בלבד לצורך

קבלת תווית כשירות חדשה ולהפנות את הרכב לבדיקת בוחן. הנפקת תווית כשירות חדשה רק לאחר בדיקה של בוחן במסלול הרישוי וחתימתו על טופס הבדיקה.

9.               האחריות המקצועית על פקיד/ה רישוי קליטה וסיכום הינם באחריות המנהל המקצועי של המכון/ מוסך רישוי.

 

* הערה: חובה, החל מתאריך ה-1.8.2010, להציב שלט זה במכוני הרישוי:

 

 9 פריטי בטיחות

חובת התקנה ברכב משנת 1976

 

1. לוח שעונים גמיש.

2. ידיות שקועות בדלתות.

3. מזרים אוויר ומתיזי מים לשימשה קידמית.

4. מערכת בלמים כפולה.

5. נורות אזהרה בלוח שעונים לבלמים.

6. אור רברס מופעל אוטומטית עם שילוב הילוך אחורי.

7. שני פנסי איתות על הכנף, בנוסף לשתיים בחזית ושניים מאחור.

8. חגורות בטיחות משולבות.

9. מראת תשקיף בצד שמאל.

 

זיהוי רכב
טרקטורים/טרקטורנים
אופנועים
נגררים ונתמכים
אורות ופנסים
בלמים
צמיגים
כיוון גלגלים
בור בדיקה
זיהום אוויר (בנזין/ דיזל) 
נספחים:
הורדת אקרובט
טסט