פרק זה נמצא בתוך קטגוריה: זיהוי רכב

הגדרות


פקודות התעבורה

 

בעל - אחר מאלה:

 1. הבעל הרשום ברשיון הרכב.

 2. לעניין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות - האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם.

 3. לעניין רכב הרשום על שם חבר בני אדם - מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב.

 4. לעניין רכב הרשום על שם קטין או חסוי כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962 -הוריו או מי שמונה אפוטרופסו, לפי העניין.

מונית:

רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד 10 אנשים מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כמונית.

 

עגלה:

רכב הנגרר על-ידי בהמה.

 

רכב:

רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על-ידי רכב כזה או על-ידי בהמה, וכן מכונה או מתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן.

 

רכב מנועי:

רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות אופנוע עם רכב צידי או עם גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן עם מנוע-עזר, אך למעט רכב הנגרר על-ידי רכב מנועי.

 

רכב מסחרי:

רכב המשמש או המיועד לשמש, להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל הרכב.

 

רכב עבודה:

רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים.


רכב פרטי:

רכב שאינו רכב ציבורי ולא רכב מסחרי.

 

רכב ציבורי:

רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר.

רשות הרישוי:

עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד ציבור אחר, שהוא אצל לו מסמכותו כרשות הרישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לעניין פלוני או לסוג של עניינים, בהגדרה זו "עובד ציבור" - עובד כשירות המדינה,קצין בצבא הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין כאמור, או קצין במשטרת ישראל.

 

הגדרות


תקנות לביצוע הפקודה

 

אוטובוס:

רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר נוסף על הנהג ושצוין ברשיון הרכב כאוטובוס.

 

אוטובוס זעיר:

אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה :

 1. הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד תשעה עשר נוסעים בנוסף לנהג.(לפי תקנה 181).

 2. מותקן בו מרכב תקני.

 3. שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג.

 4. הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי העניין.

   

  אוטובוס פרטי:

  אוטובוס שאינו רכב ציבורי.

   

  אוטובוס ציבורי:

  רכב ציבורי שהוא אוטובוס.

   

  אופנוע:

  רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין  שחובר אליו רכב צידי ובין אם לאו, וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברשיונו כתלת-אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.אופנוע להגשת עזרה ראשונה

 1. הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילוואט (16 כוח סוס).

 2. הוא נושא עימו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה.

 3. ניתן לגביו אישור מאת משרד הבריאות או מטעמו.

 4. ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה.

 5. צוין ברשיונו כ"אופנוע להגשת עזרה ראשונה".

   

  אורך כולל:

  המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי.

   

  בוחן:

  אדם שנתמנה בכתב על-ידי רשות הרישוי להיות בוחן לעניין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן.

   

  בעל:

 1. הבעל הרשום ברשיון הרכב.

 2. אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על-ידי התאגיד - אם הרכב רשום על-שם תאגיד.

 3. מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו ייפוי-כוח בכתב.

 4. מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה.

   

  גובה כולל:

  המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו .

   

  גורר:

  רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור ושצוין ברשיון הרכב כגורר.

   

  גרור:

  רכב שאינו רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על-ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה למעט רכב צדי.

    

  גרירה:

  העברת רכב מנועי על-ידי משיכתו באמצעות רכב אחר כאשר הרכב הגורר אינו שולט בהיגוי הרכב הנגרר.

   

  גרירה נשלטת:

  העברת רכב מנועי המאפשרת שליטת הרכב הגורר ברכב הנגרר, וכן הובלה בתמורה של רכב מנועי מקולקל על גבי רכב מסחרי (לפי צו בדבר פיקוח על גרירת רכב וחילוצו).

   

  דיפרנציאל:

  מחלק כוח בתנועה שהרכיב יצרן הרכב בתהליך יצורו המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266.

   

  "הרשות":

  מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לעניין חלק זה, כולו או מקצתו.

   

  זוטובוס:

  מונית שנתקיימו בה כל אלה:

 1. מרכב אחוד עם חלונות.

 2. משקלה הכולל המותר עולה על 2,200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג.

 3. גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מתקן, או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך יצורו של הרכב.

 4. מותקנים בה לרוחב המרכב עד 10 מקומות ישיבה לנוסעים בנוסף למושב הנהג ומספר הנוסעים צוין ברשיון הרכב.

   

  חגורת בטיחות:

  חגורה המורכבת בתוך רכב מנועי ומיועדת למנוע או להקטין נזק למשתמש בה בשעת תאונה או עצירה פתאומית של הרכב כשהיא חגורה על גופו של אדם אחד בצורה המונעת ניתוקה בכל עת בזמן הנהיגה.

   

  טיולית:

  רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:

 1. מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד.

 2. משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג.

 3. ביום ז` באדר התשנ"ג (28.2.93) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת. 

 4. מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב.

 5. אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת התשמ"ט (30.12.88) – מורכב בו מרכב תקני.

 6. הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

   

  טרקטור:

  רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה או לגרירה ולביצוע עבודות, שצוין ברשיון הרכב כטרקטור.

   

  טרקטור משא:

  טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

 1. הוא נע על 4 גלגלים לפחות.

 2. משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג.

 3. ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה.

 4. הוא מצויד בדיפרנציאל.

 5. הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך יצורו המיועד לגרירה ולהובלת טובין.

 6. הוא צוין ברשיון הרכב כ"טרקטור משא".

   

  טרקטורון:

  טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

 1. הוא נע על 4 גלגלים לפחות.

 2. אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צידי המושב.

 3. ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון.

 4. הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון.

   

  מכונה נגררת:

  מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר.

   

  מכונה ניידת:

  רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.

   

  מלגזה:

  מכונה ניידת בעלת תורן או זרועה שליפה שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של מסעות אשר צוינה ברשיונה כ"מלגזה".


מנהל אגף הרכב:

מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב לשירותי תחזוקה במשרד התחבורה.

 

מספר שילדה:

המספר שהטביע יצרן הרכב בעת יצורו בשילדת הרכב ובהיעדר שילדה במרכב.

 

מעבדה מוסמכת:

מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לעניין זה מנהל אגף הרכב.

 

מרכב אחוד:

מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על-ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא-נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען.

 

מרכב תקני:

מרכב מסוג כאמור בחלק ג` בתוספת השנייה.

 

מרכז צמד סרנים:

הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד הסרנים.

 

משקל כולל לסרן:

המשקל המועבר על הדרך על-ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד.

 

משקל כולל מותר:

המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל.

 

משקל עצמי:

משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק המים והשמן שבו.

 

נעלי ביטחון:

טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של הרכב.

 

נתמך:

גרור הבנוי כך שחלקו הקידמי נח על תומך.


 

סרן:

ציר או מערכת צירים המורכבים לרוחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך.

 

פנקס הרכב:

פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומפרטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב.

 

צמד סרנים:

סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ.

 

רוחב כולל:

רוחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון-כיוון.

 

רוחק הסרנים:

המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי. בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד - המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי או עד למרכז מתקן החיבור, הכל לפי העניין.

 

רכב איטי:

רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה.

 

רכב אספנות:

אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת יצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כ"רכב אספנות".

 

רכב ביטחון:

אמבולנס של מגן דוד אדום, או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת ישראל או של צבא הגנה לישראל, רכב כיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר, ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב ביטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול, כחול-צהוב, או כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה.

 

רכב בטיחותי

כהגדרתו בחוק "הסעה בטיחותית לילדים נכים".


 

רכב להסעת תלמידים:

אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים שנתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט כפי שקבע השר לעניין זה המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ושצוין ברשיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעת תלמידים.

 

רכב חילוץ:

רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצוין ברשיונו כרכב חילוץ.

 

רכב חשמלי:

רכב מנועי המונע במנוע חשמלי.

 

רכב מדברי:

רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצוין ברשיון הרכב כ"רכב מדברי".

 

רכב מורכב:

תומך שמצורף אליו נתמך.

 

רכב מחובר:

רכב מנועי שמצורף אליו גרור.

 

רכב מיושן:

 1. רכב למעט טרקטור, גרור ואוטובוס שבמועד חידוש רישיונו מלאו 19 שנה משנת ייצורו.

 2. אוטובוס שבעת חידוש רישיונו מלאו 15 שנים משנת ייצורו.

   

רכב נוסעים פרטי:

רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים שצוין ברשיון הרכב של סיווג ראשי M1.

 

רכב סיור:

רכב ציבורי המיועד להסיע עד 8 נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב סיור.

 

רכב משא:

רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין.


 

רכב ציבורי:

רכב מנועי המשמש או שנועד לשמש להסעת בני אדם בשכר.

 

רכב מנועי:

רכב הנע בכוח מיכני מכל צורה שהיא, ולרבות אופנוע עם רכב צידי או עם גרור או בלעדיהם, תלת אופנוע, אך למעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי.

 

רכב צידי:

מתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצידו.

 

רכב שטח:

רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד ואשר התקיימו בו כל אלה:

 1. הוא נע על 4 גלגלים לפחות.

 2. נפח מנעו אינו עולה על 750 סמ"ק.

 3. משקלו העצמי אינו עולה על 750 ק"ג.

 4. ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה.

 5. הוא צוין ברשיון הרכב כרכב שטח.

   

  רכב שיטור משולב:

  רכב המופעל על ידי רשות מקומית ומשטרת ישראל שאושר על ידי ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ושצוין ברשיונו כ"רכב שיטור משולב".

 

רשיון רכב:

פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפטים שקבעה רשות הרישוי.

 

שנת ייצור

השנה שנרשמה ברשיון הרכב כשנת ייצורו. רכב שברשיונו צוינה יותר משנה אחת כשנת יצורו יראו את השנה המוקדמת כשנת ייצור.

 

שלישיית סרנים בנתמך

סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ 130- ס"מ.

 

תומך

רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך.


 

תלת-אופנוע

רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צוין ברשיונו כתלת-אופנוע או תלת-קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.

 

נוהל רישום שנת עלייה על הכביש


הוראת נוהל 2/2008 מתאריך 25 במרץ 2008


תקנה 282 בתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961 המסדירה כיום את התנאים לרישום רכב, קובעת כי שנת הייצור תירשם ברישיון הרכב על פי הספרה העשירית במספר השלדה אותו מטביע יצרן הרכב.

לאחרונה התקבלו תקנות חדשות לפיהן ירשם ברישיון הרכב "מועד עליית הרכב לכביש" במקום שנת הייצור.

בוטל ברישיון הרכב רישום מספר הדלתות.זיהוי רכב
טרקטורים/טרקטורנים
אופנועים
נגררים ונתמכים
אורות ופנסים
בלמים
צמיגים
כיוון גלגלים
בור בדיקה
זיהום אוויר (בנזין/ דיזל) 
נספחים:
הורדת אקרובט
מאגר שאלות ותשובות למבחנים